Nulové rodinné domy – viete o nich niečo?

     Nulové rodinné domy, resp. rodinné domy s nulovou potrebou tepla na vykurovanie, sú popisované ako energeticky autonómne budovy. Používajú solárnu energiu a fotovoltaické systémy na výrobu energie a sú vybavené systémami tepelných zásobníkov. Keďže produkujú toľko energie, koľko spotrebujú, mali by byť úplne sebestačné. Nula v názve domu odkazuje na nulové použitie fosílnych palív.  Niekedy bývajú označované aj ako rodinné domy s potrebou tepla na vykurovanie menšou ako 5 kWh/m2 za rok.

Výsledné energetické vlastnosti

   Pri návrhu a realizácii nízkoenergetického domu  ovplyvní výsledné energetické vlastnosti budovy predovšetkým:

 • orientácia budovy ku svetovým stranám s ohľadom na dopad priameho slnečného žiarenia behom roka, súčasné i budúce zatienenie budovy okolitou zástavbou, terénom a zeleňou,
 • prevládajúci smer a intenzita vetra,
 • veľkosť budovy a jej primeranosť danému účelu,
 • tvarové riešenie (celková kompaktnosť tvaru i členitosť vonkajších povrchov),
 • vlastnosti obvodových konštrukcií,
 • veľkosť presklených plôch na jednotlivých fasádach,
 • riešenie potrebnej výmeny vzduchu,
 • vnútorné tepelné zisky podľa charakteru prevádzky v budove,
 • vykurovacia sústava – vhodná voľba, primeraná veľkosť, kvalitná regulácia,
 • spôsob, akým je zaistená pohoda prostredia v teplej časti roka,
 • efektívnosť ohrevu teplej vody a energetická účinnosť elektrických spotrebičov.

    Nulové rodinné domy využívajú hlavne letné obdobie k tvorbe energetických prebytkov. Tie ukladajú do zásobníkov vody, kameňov a iných materiálov z vysokou tepelnou kapacitou. Môžu taktiež energiu hlavne z fotovoltarických panelov ihneď posielať do verejnej siete bez toho, aby získanú energiu niekde skladovali na neskoršie využitie pomocou akumulátorov. Keďže nulové rodinné domy majú najkvalitnejšie izolácie a celkové tepelné straty sú nízke, využívajú ako zdroj tepla tepelné čerpadlá.

rodinné domy
Hovorí vám niečo pojem „nulové rodinné domy“?

Rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie

     Rodinné domy s týmto štandardom majú mernú spotrebu energie blízku nule. Tohto možno dosiahnuť len pri mimoriadne vhodných podmienkach, preto sa objavujú len zriedka. Pre tieto rodinné domy sú takmer nevyhnutné fotovoltaické panely, ktoré vyrábajú elektrinu, prípadne solárne kolektory pre vykurovanie alebo ohrev teplej vody. K prevádzke takýchto domov sú nutné nákladnejšie a modernejšie technológie. Ak dodáva fotovoltaika viac energie ako nulový dom spotrebuje, jedná sa o dom s prebytkom energie alebo tiež „aktívny“ alebo „plusový“ dom. Tieto budovy sú schopné dodávať elektrickú energiu do rozvodnej siete. Nulové a plusové rodinné domy sa vyskytujú prevažne ako experimentálne stavby. Energeticky nezávislý dom si produkuje energiu na prevádzku úplne sám, stavba tohto typu budovy má zmysel v miestach bez dostupnosti obvyklých energetických sietí.

Ekologickejšie prístupy

 • využitie multifunkčných spotrebičov a znižovaniu ich počtu,
 • využitie dažďovej vody na WC, pre práčku, zálievku záhrady alebo na umytie auta a tým neplytvania pitnou vodou,
 • využitie biologického prečistenia odpadových vôd pred vypustením do kanalizácie,
 • pre stavbu využiť materiál dostupný z blízkeho okolia,
 • využitie fotovoltaických článkov pre uchovanie energie k jej neskoršiemu využitiu,
 • pri stavbe, neskorším užívaním nulového rodinného domu, jeho udržiavaním (servis, údržba a revízia) a následnú možnú ekologickú likvidáciou využívať nezávislosti na vonkajších zdrojoch.

Pridaj komentár