Veľmi stručne niečo o emisii dlhopisov

Emitovaný dlhopis je vo všeobecnosti považovaný za úverový cenný papier, ktorý predstavuje dlhodobý záväzok emitenta voči majiteľovi tohoto cenného papiera. Rôzne spoločnosti tieto dlhopisy vydávajú preto, aby získali finančné prostriedky potrebné k ich rozvoju a podnikateľskej činnosti. Každý, kto získa kúpou takýto cenný papier, stáva sa jeho majiteľom alebo aj ináč povedané investorom. Investor do dlhopisov má po celú dobu držania dlhopisu nárok na výplaty deklarovaných úrokov a na vrátenie nominálnej hodnoty dlhopisu v dobe splatnosti.

emisie dlhopisov
Emisie dlhopisov pre podnikateľov

Emisie dlhopisov musia napĺňať zákonné ustanovenia

V zmysle platnej legislatívy a príslušných zákonných ustanovení, aby mohol byť dlhopis vydaný, musí obsahovať aspoň tieto základné náležitosti:

  • označenie „dlhopis“, ak nejde o hypotekárny záložný list, štátnu pokladničnú poukážku alebo poukážku Českej národnej banky,
  • údaj o druhu dlhopisu, ktorý je možné uviesť aj odkazom na emisné podmienky, ak nejde o dlhopis, s ktorým nie je spojené žiadne osobitné právo,
  • údaje identifikujúce emitenta,
  • menovitú hodnotu ako dlžnú čiastku; to sa nevyžaduje v prípade zberného dlhopisu, ak jeho menovitá hodnota vyplýva zo zápisu v príslušnej evidencii,
  • výnos dlhopisu, alebo údaj o tom, že výnos je určený rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom; alebo je z dlhopisu aspoň zrejmé, že dlhopis je bez výnosu alebo kde sa dá s tým, ako je výnos určený, zoznámiť,
  • dátum alebo iný okamih splatenia dlžnej čiastky (splatenia dlhopisu),
  • údaje identifikujúce vlastníka dlhopisu, ak nejde o dlhopis vydaný ako zaknihovaný cenný papier alebo zberný dlhopis,
  • podpis emitenta, ak nejde o dlhopis vydaný ako zaknihovaný cenný papier alebo zberný dlhopis,
  • číselné označenie dlhopisu, ak nejde o dlhopis vydaný ako zaknihovaný cenný papier alebo zberný dlhopis a
  • dátum emisie.

Kto zabezpečuje emisiu dlhopisov

Emisie dlhopisov zabezpečuje emitent alebo ním poverená osoba, ktorá obstará vydanie emisie alebo sa zmluvne zaviaže stať sa prvým nadobúdateľom emisie alebo jej časti, keď emisiu dlhopisov je možné vydávať v rámci lehoty na upisovanie aj postupne po častiach, tzv. tranžiach. Viac info nájdete aj TU.

 

Pridaj komentár