Čo všetko zahŕňa kapitálový trh?

Finančný trh je prostredím, v ktorom finanční sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov a mechanizmov zabezpečujú pohyb kapitálu. Jeho úlohou je v medzinárodnom meradle presúvať finančné prostriedky od subjektov, ktorí ich majú prebytok k subjektom s ich nedostatkom. Finančné trhy sú kanálmi, prostredníctvom ktorých sa uvádzajú do súladu úspory s investíciami. Čo je to kapitálový trh?

Kapitálový trh – členenie finančného trhu 

Finančný trh sa najčastejšie člení z časového hľadiska na: 

  • peňažný trh – krátkodobé úvery a finančné dokumenty, ktorých splatnosť je menej ako jeden rok; na peňažný trh vstupujú predovšetkým tí, ktorí majú prechodný nedostatok prostriedkov a potrebujú si požičať 
  • kapitálový trh – financovanie dlhodobých investícií zo strany podnikateľov, vlád i domácností; na kapitálovom trhu sú umiestnené dlhodobé úvery a dlhodobé cenné papiere 
kapitálový trh
Kapitálový trh sa skladá z viacerých atribútov.

Kapitálový trh

    Kapitálový trh ako segment finančného trhu je trhom strednodobého a dlhodobého kapitálu. Slúži hlavne na financovanie investícií, prevažne prostredníctvom obchodovateľných cenných papierov. K nástrojom kapitálového trhu patria vládne dlhopisy, dlhopisy miestnych správnych orgánov, podnikové a bankové obligácie, hypotekárne záložné listy, akcie podnikateľského sektora a podielové listy. Kapitálový trh sa člení na :  

  • primárny trh – emitent cenných papierov môže získať peňažné prostriedky na financovanie investícií; pred lehotou splatnosti môže cenné papiere dať do zálohy a tým získať krátkodobý úver  
  • sekundárny trh – hlavnou funkciou je zabezpečiť likviditu pre investorov do cenných papierov a umožniť im premenu finančného nástroja na hotovosť; na sekundárnom trhu sa predávajú a kupujú už vydané cenné papiere    
kapitálový trh
Kapitálový trh a financie k sebe patria.

Hlavné finančné centrá kapitálového trhu  

     Peňažné burzy sú vrcholovými inštitúciami kapitálového trhu. Môžeme ich definovať ako organizátora verejného trhu s cennými papiermi oprávneného obchodovať na určenom mieste a v určenom čase prostredníctvom oprávnených osôb. V súčasnosti funguje vo svete kapitálového trhu mnoho búrz, spomedzi nich majú dominantné postavenie tieto tri burzy: 

  • New York Stock Exchange (NYSE) vUSA 
  • The International Stock Exchange London vo Veľkej Británii 
  • Tokyo Stock Exchange v Japonsku 

Pridaj komentár