Niekoľko poznámok o priestorovej štruktúre zeolitu

V prírodných podmienkach sa vyskytuje pestrá škála alumokremičitanových minerálov, z ktorých minerál zeolit predstavuje jeden zo štruktúrne najzložitejších. Na základnej stavbe jeho kryštálovej štruktúry sa spoluzúčastňujú štvorsteny hliníka Al2O4 a kremíka SiO4. Trojrozmerná kryštálová štruktúra je budovaná hlavne prvkami ako je hliník Al, kremík Si a kyslík O2. V kryštálovej mriežke zeolitu sú prítomné aj mnohé alkalické prvky. Je to hlavne Na, K, Mg. Minerál zeolit je v mineralogickej klasifikácii uvádzaný v skupine tzv. tektosilikátov. Je to veľmi rozsiahla skupina minerálov, v ktorej však minerály zeolitovej skupiny zaberajú výnimočné postavenie. Geochemicky je to mikrokryštalický vodnatý hlinitokremičitan. Veľkosť kryštálov týchto zaujímvaýchnerastov dosahuje rádovo mikrometrové rozmery. Štúdium charakteru priestorovej štruktúry je možný len pod rastrovacím elektrónovýcm mikroskopom.

zeolit
Prírodný zeolit

Kryštálová mriežka zeolitu

Minerály zeolitovej skupiny sa vyznačujú výnimočnými kryštalochemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Schopnosť výmeny iónov, adsorpčné a katalytické vlastnosti ich zaraďujú k perspektívnym nerastným surovinám. V kryštálovej štruktúrnej mriežke zeolitu je možné vidieť alumosilikátovú priestorovú štruktúru, dôležité vymeniteľné katióny niektorých elementov a nakoniec je to dôležitá zeolitová voda. Zaujímavou stavebnou jednotkou kryštálovej mriežky je štvorsten. V jeho strede môže byť umiestnený buď atóm Si alebo Al so štyrmi atómami kyslíka O2 na vrcholoch štvorstenu. Minerály zeolitovej skupiny vodnatých alumokremičitanov sú budované mnohými rozdielnymi kryštálovými štruktúrami. Pre každú z nich je charakteristická prítomnosť veľkého množstva otvorených pórov či dutiniek. Tieto štruktúry sú navzájom poprepájané do siete priepustných kanálikov.

zeolit
Štruktúra zeolitu

Voľná alebo viazaná voda

Zaujímavá a dôležitá je prítomnosť molekúl vody v kryštálovej štruktúre zeolitu, ktoré sú prítomné hlavne vo voľných mikropriestoroch a póroch medzi jednotlivými stavebnými jednotkami štruktúrnej mriežky. Prítomnosť vody ma podstatný význam, pretože táto kvapalná fáza môže pôsobiť ako zprostredkovateľské médium. Umožňuje pohyb vymeniteľných katiónov do a von z kryštálovej štruktúry zeolitu. Veľmi zjednodušene je možné povedať, že práve aj vďaka týmto voľným alebo viazaným molekulám vody má zeolittaké výnimočné kryštalochemické vlastnosti.

Pridaj komentár